2.1. Sremski rejon - Srem

Na padinama Fruške gore okrenutih ka rekama Dunavu (na severu) i Savi (na jugu), nalazi se Sremski rejon. Unutrašnja granica Sremskog rejona isključuje viši - centralni deo, odnosno vrhove Fruške gore, koji predstavljaju šumski kompleks nacionalnog parka "Fruška gora" koji zajedno sa brojnim manastirima čine posebnost ovog rejona.


GALERIJA

2.1. Sremski rejon - Srem

Prostire se od 45° 15' geografske širine na severu do 45° 00' geografske širine na jugu, na nadmorskim visinama od 70 m do 300 m. Predeo gde se prostire vinogorje i gde se nalaze vinogradi uglavnom se nalazi na nadmorskim visinama od 90 m do 270 m. Visina rejona se postepeno smanjuje idući od obronaka Fruške gore prema obodima rejona.

Obuhvata teritoriju u opštinama Bačka Palanka, Beočin, Novi Sad, Sremski Karlovci, Šid, Sremska Mitrovica, Ruma, Inđija, Stara Pazova i Irig.

Rejon se uglavnom karakteriše umereno-strmim do blagim nagibima terena na kojima se prostiru vinogradi. Tip zemljišta ovog rejona je černozem, u manjoj meri i eutrični kambisol i rendzina, sirozem i litosol na karbonatnim supstratima i ostala zemljišta.

Orografske - reljefne karakteristike čine obronci planine Fruška gora na čijim se severnim, istočnim, zapadnim i južnim obroncima prostire rejon. Pejzažne karakteristike rejonu daju reka Dunav na severnoj strani i padine Fruške gore koje su prekrivene voćnjacima, vinogradima, ratarskim kulturama i šumama. 

Veliki uticaj ima reka Dunav koja utiče na ranije sazrevanje grožđa zbog pojačanog difuznog zračenja.

Rejon je uglavnom zasađen vinskim sortama. Skoro svako domaćinsvo bavi se proizvodnjom vina. Po broju vinarija, ovaj rejon spada u jedne od najznačajnijih u našoj zemlji.  U okviru Sremskog rejona postoji samo jedno vinogorje, i to Fruškogorsko vinogorje koje se prostire na 1.865,67 ha. Proizvođači vina u ovom rejonu imaju ovlašćenje za proizvodnju jedinstvenog aromatizovanog vina sa geografskim poreklom –Bermet.

*Vinarija Prekogačić (Beočin), Vinarija Agrina, Vinarija Kiš, Vinarija Vinum, Vinarija Dulka, Podrum Kuzmanović, Podrum Bajilo, Podrum Petrović, Vinarija Đurđić, Fruškogorski vinogradi DOO,Vinarium DOO, Vinarija Šijački, Vinarija Kovačević, Vinarija Mrđanin, Vinarija Aleks, Vinarija Čerević