Gruža

Gruža je jedna od većih pritoka Zapadne Morave. Izvire na planini Rudnik na 626 m nadmorske visine. Ima veliki broj pritoka, čak preko 50, ali većina njih presušuje u toku leta.


U prošlosti reka je često meandrirala i izazivala poplave tokom visokih voda, da bi kasnije ti meandri bili presečeni na dva mesta. Ovaj problem i dalje nije u potpunosti rešen iako je tok reke pregrađen zemljanom branom visine 30 m i tako obrazovana vodna akumulacija Gruža. Reka je duga 62 km i ima sliv površine 622 km².