Lekovi i bezbednost u saobraćaju

Mnogi lekovi utiču na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama i na taj način mogu biti podjednako opasni za bezbednost saobraćaja kao i alkohol i opojne droge. Ovi lekovi smanjuju moć zapažanja i brzinu reakcije.

Prvu grupu čine lekovi koji mogu da utiču na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama a obeležavaju se providnim crvenim trouglom (∆) na spoljašnjem pakovanju leka.

Drugu grupu čine lekovi koji snažno utiču na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama, i pod čijim dejstvom apsolutno ne bi trebalo voziti, a označavaju se punim crvenim trouglom (▲) na spoljašnjem pakovanju leka.

Treću i najopasniju grupu čine lekovi koji se ubrajaju u opojne droge a obeležavaju se znakom paragrafa (§) na spoljašnjem pakovanju leka.


Opasni mogu biti i neki od lekova čiji je režim izdavanja bez lekarskog recepta a imaju široku primenu (lekovi u terapiji gripa, prehlade i blagih bolova) kao i neka pomoćna lekovita sredstva.     

Lekovi koji utiču na čulo vida i/ili sluha mogu imati uticaja na bezbedno upravljanje motornim vozilima i mašinama. U uputstvu za pacijenta svakog leka, trebalo bi da stoji informacija o uticaju tog leka na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.

U istraživanju su učestvovala 72 vozača, odabrana slučajnim uzorkom, prosečne starosti 43 godine. Polovina ispitanika imala je neku od hroničnih bolesti i koristila terapiju svakodnevno. 69,44% vozača znalo je da neki lekovi mogu uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima, dok je 88,88% znalo za negativan uticaj alkohola i opojnih droga. Veliki problem predstavlja činjenica da je 73,61% vozača koristilo neke od lekova koji mogu uticati na njihove psihofizičke sposobnosti i na sposobnost upravljanja motornim vozilima a tek 30,18% od njih je znalo za takvo dejstvo terapije koju koriste. 22,22% vozača je imalo neke od neželjenih reakcija na lekove koje se ogledaju u uticaju na sposobnost upravljanja motornim vozilima. Zabrinjavajući je i podatak da čak 86,12% ispitanika nije prepoznalo simbole upozorenja na spoljašnjem pakovanju lekova (∆;▲;§). Informacije u uticaju lekova na sposobnost upravljanja motornim vozilima dobilo je samo 38,88% anketiranih vozača, od toga 35,72% informacije je dobilo od farmaceuta. Svim učesnicima ovog istraživanja date su neophodne informacije o uticaju njihove terapije na psihofizičke sposobnosti i sposobnost upravljanja motornim vozilima i podeljeni edukativni lifleti. Edukacija vozača je nastavljena i nakon ovog istraživanja sa posebnim akcentom na vozače za koje su farmaceuti procenili da su u povećanom riziku za pojavu pomenutih neželjenih reakcija.

Nezadovoljavajuća upoznatost vozača sa uticajem lekova na sposobnost upravljanja motornim vozilima može imati negativan uticaj na bezbednost u saobraćaju. Zato je bitno da se svi učesnici u saobraćaju, ukoliko imaju neku dilemu o uticaju lekova na njihove psihofizičke sposobnosti i sposobnost upravljanja motornim vozilima obrate farmaceutu i/ili lekaru i tako dođu do svih neophodnih informacija i saveta. Farmaceuti kao najdostupniji zdravstveni profesionalci moraju imati izuzetno značajnu ulogu u edukaciji svih učesnika u saobraćaju o ovom značajnom društvenom problemu.

U Apoteci „Šabac“ nastavljamo i sa istraživanjima farmaceutske prakse, čiji će rezultati biti prezentovani na nekim budućim kongresima. Takođe nastavljamo sa stalnim unapređenjem kvaliteta stručnog rada i podizanjem kompetencija zaposlenih farmaceuta i farmaceutskih tehničara, a sve za dobrobit korisnika naših usluga i naše društvene zajednice.

ZA BEZBEDNOST SVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU: 

  • Ako se na kutiji leka nalazi jedan od sledećih simbola: ∆, ▲ ili §, takav lek ne treba koristiti pre vožnje ili ako ga je neophodno popiti nemojte voziti
  • Pre nego što popijete neki lek, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu, gde se nalaze informacije o uticaju tog leka na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama
  • Ako uzimate terapiju koja podrazumeva više različitih lekova a treba da vozite ili ako su vam potrebne dodatne informacije obratite se svom farmaceutu i/ili lekaru
  • Ukoliko u toku upravljanja motornim vozilom ili nekom mašinom osetite pospanost, ošamućenost, vrtoglavicu, poremećaje vida ili sluha, odmah prekinite vožnju
  • Koliko god da je neophodno, nemojte voziti ukoliko ste umorni, imate povišenu temperaturu, osećate jake bolove ili ste pod stresom
  • Ukoliko osetite da neki lekovi utiču na vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama, ne pokušavajte da te simptome uklonite upotrebom energetskih napitaka, jer takva kombinacija može pogoršati simptome
  • Nikada ne upravljajte motornim vozilima ili mašinama kada ste pod dejstvom alkohola, opojnih droga i lekova koji utiču na psihofizičke sposobnosti

 

Tekst pripremio: mag. pharm. spec. Roland Antonić