Memorijalni centar "Staro sajmište"

Memorijalni centar "Staro sajmište" osniva se kao ustanova kulture - sa sedištem u Beogradu, u interesu obezbeđivanja organizacionih, kadrovskih i materijalnih pretpostavki .....


...za obavljanje poslova u oblasti muzeološke, i s njom povezane obrazovno-vaspitne i naučno istraživačke delatnosti, s ciljem negovanja sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora Jevrejskog prolaznog logora Beograd - Topovske šupe i na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, Jevrejskog logora Zemun i Prihvatnog logora Zemun.

Memorijalni centar "Staro sajmište" obavlja poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja, stručne obrade, istraživanja i prezentovanja muzejskih, arhivskih i filmskih dokumenata i predmeta, stara se o njihovom korišćenju za muzejske, obrazovno-vaspitne, naučnoistraživačke i izdavačke poslove, kao i za manifestacije i akcije negovanja sećanja na žrtve "Jevrejskog logora Zemun" i "Prihvatnog logora Zemun", kao i "Jevrejskog prolaznog logora Beograd - Topovske šupe".

U skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara, organizuju se jedinstveni Muzej "Jevrejskog prolaznog logora Beograd - Topovske šupe" i "Jevrejski logor Zemun", odnosno Muzej "Prihvatni logor Zemun".