Sinji galeb

Sinji galeb je vrsta galeba za koju ne postoje precizni podaci, te podataka o trendu njegove populacije nema dovoljno, a razlog za to je postojanje velike mogućnosti za činjenje greške prilikom određivanja vrste s obzirom na sličnost ove vrste galeba sa pojedinim drugim vrstama galebova. Sinji galeb ima isti status kao i srebrnasti galeb i u Srbiji boravi tokom zimskog perioda, ali samo u malom broju. Njegovo rasprostranjenje vezano je uglavnom za Mediteran i zastupljen je između 55. i 35. stepena severne geografske širine.


Ovaj redovan zimski gost može imati veličinu od 52 cm do 58 cm, a raspon negovih krila može iznositi od 120 cm do 140 cm. Iako se pojavljuje u Srbiji mahom zimi moguće je zapaziti negnezdeće primerke tokom cele godine.

U pitanju je vrsta koja je svaštojed, tj. ornivorna, ali najčešće bira da se hrani ribom. A u toku hladnijeg doba sinji galeb se može videti sa drugim galebovima na deponijama koje se nalaze u gradu iako njegovo najčešće stanište predstavlja otvoreno more sa ostrvima.

Obično se gnezdi u manjim ili većim kolonijama na ostrvu, a materijal za izgradnju njegovog gnezda predstavljaju uglavnom alge. Gnezdo je mahom izgrađeno od biljnog materijala kao i od sličnih materijala koji su mu dostupni iz njegove najbliže okoline. Vreme u kome pravi gnezdo je u periodu od 1. maja pa do 1. juna. Navedena vrsta ptice se gnezdi samo jednom u toku godine i svija leglo u koje može da položi dva ili tri jaja.

Sinji galeb se nalazi na listi „Zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“ Zavoda za zaštitu prirode Srbije pod naučnim nazivom „Larus cachinnas“. Pripada porodici galebova za koju je odabrano stručno ime „Laridae“ i redu šljukarica poznatom u naučnim krugovima kao „Charadriiformes“. Osim toga, sinjeg galeba zovu i „Caspian Gull“ u engleskom govornom području, dok nemački naziv za njega glasi „Weisskopfmöwe“.