Vlasina

Vlasina je duga 70 km. Izvire iz Vlasinskog jezera koje je sve do 1949. godine predstavljalo močvaru. Iste godine izgrađena je zemljana brana i tako formirano jezero površine 16 km². U gornjem toku, dolina reke je klisurasta, gde prima veliki broj pritoka. 


Nizvodno od Vlasotinca korito reke se širi, meandrira i pri ušću se širi i račva u nekoliko rukavaca. U blizini Leskovca uliva se u Južnu Moravu.

Najvažnije pritoke Vlasine su: Gradska reka, Lužnica, Pusta reka i Bistrica. Neke od pritoka (Mlađenica, Čemernica) preusmerene su kanalima do Vlasinskog jezera kako bi se voda koristila za dobijanje hidroenergije.