Zdravstvena zaštita srpskih putnika u Švajcarskoj

Konfederacija Švajcarske je zemalja sa kojom Republički zavod za zdravstveno osiguranje ima potpisan sporazum o pružanju hitne medicinske pomoći.

Prema ovom sporazumu, građanima Srbije je dostupna besplatna medicinska pomoć u hitnim slučajevima, a troškove lečenja refundira Direkcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranja, kojoj se podnosi zahtev za naknadu troškova pružene zdravstvene zaštite sa priloženom originalnom medicinskom dokumentacijom i svim pratećim računima.


Zdravstvena zaštita srpskih putnika u Švajcarskoj

Pre putovanja je potrebno pribaviti potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu. Ona se uzima u filijali zdravstvenog osiguranja u Srbiji kod koje je putnik registrovan kao osiguranik i važi 90 dana od dana izdavanja.

Preduslov za dobijanje potvrde je generalno dobro zdravstveno stanje osiguranika, koje pregledom procenjuje izabrani lekar, kao i uvidom u zdravstvene kartone, a odobrava je lekarska komisija filijale.

Putnicima sa akutnim i hroničnim bolestima ova potvrda će biti uskraćena zbog njihovog zdravstvenog stanja koje zahteva stalnu i posebnu zdravstvenu negu. U suprotnom, putnici koji ne pribave ovu potvrdu pre putovanja, neće ni imati prava koja se njom jemče - ni besplatnu zdravstvenu zaštitu, ni refundaciju troškova.  

Da li zdravstveno stanje putnika potpada pod  slučaj kome je potrebna hitna medicinska pomoć, utvrđuje stručno medicinsko osoblje ustanove kojoj se obraćate u inostranstvu, što je naravno još jedan uslov za ostvarivanje prava datim ovom potvrdom. Za detaljne informacije o izdavanju i upotrebi pomenute potvrde, možete konsultovati sajt Ministarstva spoljnih poslova i Zavoda za socijalno osiguranje.

Sistem zdravstvene zaštite u Švajcarskoj je složen, a nivo zaštite koja se ostvaruje je uslovljena vrstom osiguranja koju pacijent poseduje. Srpski turisti bi prema pomenutom sporazumu u slučaju nezgode potpadali pod korisnike osnovnog  osiguranja. Sa ovim osiguranjem se ostvaruje potpuna zdravstvena zaštita, ali bez pogodnosti koje uključuju izbor bolnice i lekara.

Zdravstvena nega se dobija u lekarskim ordinacijama opšte prakse, poliklinikama i na opštim odeljenjima javnih bolnica kantona u kome se trenutno boravi. U Švajcarskoj postoji pravilo da se svi pacijenti i u hitnim slučajevima obraćaju prvo "kućnom lekaru", koji su ustvari lekarske ordinacije opšte prakse, koji zatim izdaju uput u bolnicu ako je to neophodno.

Alternativa lekarskim ordinacijama su poliklinike opšte prakse koje imaju duže radno vreme od običnih ordinacija, te mogu primiti pacijente i posle radnog vremena običnih ordinacija. Za najhitnije slučajeve, odeljenja hitne pomoći bolnica su otvorena 24 casa.

Povrh svega, svaki putnik je slobodan da uplati privatno putno zdravstveno osiguranje, sa kojim može koristiti širi spektar zdravstvenih usluga od predviđenih potvrdom o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu, kao i dodatne usluge i pogodnosti zdravstvenih institucija koje po švajcarskim propisima o osiguranju potpadaju pod dodatna osiguranja za privatni ili poluprivatni tretman, sve do visine  iznosa polise osiguranja.

Korisne informacije i brojevi telefona:

Poziv za vozilo hitne pomoci - 144 (napomena: jedan deo troškova za vozilo hitne pomoći pacijenti će snositi sami).

U Švajcarskoj ne postoji jedinstveni broj za službu hitne pomoći, upravo zbog složenosti pružanja iste kako je u tekstu objašnjeno.  Predviđeno je da se vozilo hitne pomoći poziva samo u slučajevima direktne životne ugroženosti, dok je za ostale hitne slučajeve predviđeno pozivanje na broj 1818, gde možete dobiti kontakt lekara za hitne slučajeve.

 

Mia Živadinović