1.2. Rejon Negotinska krajina - Negotinska krajina

Rejon Negotinska Krajina se prostire na krajnjem istoku Centralne Srbije uz rumunsku i bugarsku granicu. Obuhvata teritoriju u opštinama Kladovo i Negotin. Rejon se prostire od 44° 39' geografske širine na severu do 44° 01' geografske širine na jugu. Rejon Negotinska Krajina zauzima površinu od 119.627,00 ha, gde je najveće Negotinsko vinogorje.


GALERIJA

1.2. Rejon Negotinska krajina - Negotinska krajina

Preovlađujući tipovi zemljišta ovog rejona su ranker, sirozem, litosol na peščaru, flišu i rožnacima, litosol na škriljcima i gnajsu i zemljišta u lesiviranju, kao i vertisol i eutrični kambisol, a zastupljeni su u nešto manjoj meri i ostali tipovi zemljišta. U područjima gde se nalaze vinogradi preovlađuju vertisol, eutrični kambisol i peskovita zamljišta.

Veći deo rejona se prostire na nadmorskim visinama od 60 m do 480 m, ali se predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 100 m do 270 m. Nadmorska visina rejona se postepeno smanjuje idući od zapada ka istoku. Ovaj rejon se uglavnom karakteriše umereno-strmim do blagim nagibima terena na kojima se nalaze vinogradi, dok se u centralnom delu rejona (padine planina idući od severa ka jugu) nalaze i nešto strmiji tereni okrenuti prema istočnoj strani. Nagib terena se postepeno smanjuje idući od zapada ka istoku sa izuzetkom centralnih uzvišenja.

Rejon se karakteriše različitim ekspozicijama terena, ali se vinogradi uglavnom nalaze na južnim, jugoistočnim i istočnim ekspozicijama.

Orografske, odnosno reljefne karakteristike ovog rejona daju planina Miroč (768 m) sa severozapadne strane rejona, sa zapadne strane niža planina Veliki greben (656 m), dok se sa jugozapadne strane nalazi srednje visoka planina Deli Jovan (1136 m). Padine ovih planina koje pripadaju Karpatsko-balkanskom planinskom sistemu, kao i brdoviti tereni zapadnog dela rejona, orografski karakterišu ovaj rejon. Od planinskih završetaka i brdovitih terena na zapadu, reljef polako prelazi u blago brdovite i ravne terene, na istoku i završava se obalom na reci Dunav.

Severnom, severoistočnom, istočnom i jugoistočnom stranom rejona protiče reka Dunav (granica na tim delovima) koja utiče na ranije sazrevanje grožđa u predelima priobalja, zbog pojačanog difuznog zračenja koje potiče od vodenog ogledala. Takođe, reka Dunav utiče na mikroklimat područja u blizini reke u ovom rejonu u toku zime, pošto se ublažavaju nagla kolebanja temperature i time se smanjuje opasnost od zimskih mrazeva.

U ovom rejonu su dosta zastupljene šume na padinama planine Deli Jovan, koje imaju izvestan uticaj na vinogradarsku proizvodnju u istočnom delu rejona.Rejon se nalazi celom dužinom u zapadnom i središnjem delu u brežuljkasto-brdskom pojasu, gde se nalaze pretežno šume hrasta, cera, sladuna i dr., a na višim terenima i brdske bukove šume. Oko rečnog korita reke Timok, koja protiče u južnom delu rejona, nalaze se poplavne šume hrasta lužnjaka, jasena, vrbe, topole i sl. Na pejzažne karakteristike utiču i uglavnom sitne parcele sa ratarskim kulturama i voćnjacima, a posebnost ovog rejona su i pivnice, odnosno pimnice u Rogljevačko-rajačkom vinogorju - jedinstvena vinska sela sa objektima tradicionalnog narodnog graditeljstva iz XVIII i XIX veka koji služe za proizvodnju vina.

Rejon Negotinska Krajina ima sledeća vinogorja:

1.2.1. Ključko vinogorje/Ključ;

1.2.2. Brzopalanačko vinogorje/Brza Palanka;

1.2.3. Mihajlovačko vinogorje/Mihajlovac;

1.2.4. Negotinsko vinogorje/Negotin;

1.2.5. Rogljevačko-rajačko vinogorje/Rogljevo - Rajac.