3.2. Južnometohijski rejon - Južna Metohija

Južnometohijski rejon se prostire na terenima u jugozapadnom delu Kosova i Metohije, odnosno na prostorima Južne Metohije i prostire se od 42° 31' geografske širine na severu do 42° 09' geografske širine na jugu rejona, na nadmorskim visinama od 300 m do 800 m.


GALERIJA

3.2. Južnometohijski rejon - Južna Metohija

Visina se postepeno smanjuje idući od severoistoka prema jugozapadu rejona. Vinogradi se uglavnom nalaze na nižim nadmorskim visinama.

Obuhvata teritoriju u opštinama Đakovica, Orahovac, Prizren i Suva Reka.

Rejon se uglavnom karakteriše različitim ekspozicijama terena i umereno-strmim do blagim nagibima terena na kojima se nalaze vinogradi. Tipovi zemljišta ovog rejona su vertisol, fluvisol, humofluvisol i semiglej, ranker, sirozem, litosol na škriljcima i gnajsu, i u manjoj i ostala zemljišta.

Orografske  - reljefne karakteristike ovog rejona čine: sa severne strane rejona Grebnička planina (733 m), sa severoistočne strane planina Drenica (1.025 m) i Crnoljeva (1.177 m), sa jugoistočne strane planine Žar (1694 m) i Ošljak (2.212 m), a sa južne strane planina Koritnik (2.393 m). Venci i padine ovih planina (pripadaju Dinarskim planinama) ispresecani koritima reka, reljefno karakterišu ovaj rejon. Jugozapadni deo karakterišu blago brdovit i ravniji tereni.

Rejon obuhvata predele pretežno sa šumama hrasta cera i sladuna, brdski niži potpojas obuhvata pretežno gorske bukove šume, a brdski submediteranski pojas šume termofilnih hrastova, crnog i belog graba, pitomog kestena i dr., kao i ravničarski submediteranski pojas sa raznim termofilnim i hidrotermofilnim biljnim zajednicama.

U rejonu najveća reka je Beli Drim. U rejonu se nalazi i veći broj nešto manjih rečnih tokova (Prizrenska Bistrica, Erenik, Topluga i Miruša) i dva jezera, na jugozapadu Vrbniško jezero, a na severozapadu Radonjićko jezero. Pejzažne karakteristike daju na jugoistoku Duvska klisura, planine u daljini, predeli sa ratarskim kulturama i brojnim naseljima i brežuljkasti tereni sa vinogradima oko Velike Hoče. 

Južnometohijski rejon ima sledeća vinogorja:

3.2.1. Đakovačko vinogorje - Đakovica

3.2.2. Orahovačko vinogorje – Orahovac

3.2.3. Prizrensko vinogorje – Prizren

3.2.4. Suvorečko vinogorje - Suva Reka

3.2.5. Mališevsko vinogorje - Mališevo.