Beleg

Rezervat prirode "Beleg" se nalazi na Mojstirsko-Draškim planinama, u jugozapadnoj Srbiji uz samu granicu sa Crnom Gorom.


Na ovom prostoru koji pripada opštini Tutin zaštićena je šuma molike (Pinus peuce) sa primesom smrče.