Brzansko moravište

Specijalni rezervat pirode Brzansko moravište  jedno je od poslednje očuvanih močvarnih staništa ptica, gmizavaca i vodozemaca. Nalazi se u blizini Jagodine, u dolini Velike Morave i zahvata površinu od 64,75 ha, a zaštitna zona obuhvata još 130 ha.


Područje predstavlja napušteni meandar reke Morave i procenjuje se da je staro više od 130 godina. Nekada je okolina ovog rezervata prirode bila prekrivena vrbovim i topolovim šumama, međutim danas su očuvana samo pojedina stabla bele vrbe (Salix alba), rakite (Salix purpurea), bele topole (Populus  alba).                                                                                           

Veliki broj ptice se gnezdi ovde, a čak 59 stogo zaštićene vrste ptica živi na ovom području. Od ptica gnezdarica ističu se mali gnjurac, liska, žalar slepić, gluvara, vivak.  Vrste koje se gnezde su: mišar, grlica, kukavica, veliki i mali detlić, crvendać, kos, mali slavuj, vuga, žuti voljić…                                                      

Vodena vegetacija ovog područja takođe je predstavljena velikim broje vrsta poput vodena bokvica (Alisma plantago-aquatica), vrbičica (Lythrum salicaria), vodena nana (Mentha  aquatica), trska (Phragmites communis Trin), šilj (Pycreus glaber), barski čistač (Stachys palustris).                                              

Od životinjskih vrsta zabeleženo je pet vrsta vodozemaca  i četri vrste gmizavaca: Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Rana Ridibunda, Hila arborea, Lacerta viridis, Podarcis muralis, Natrix natrix, Natrix ressellata. Od riba najviše se lovi srebrni karaš.