Crkva Svetog apostola Petra i Pavla u Lešnici

Crkva Svetog apostola Petra i Pavla u Lešnici sa pokretnim stvarima u njoj koje su od posebnog kulturnog i istorijskog značaja, utvrđuje se za spomenik kulture (Sl. gl. broj 139, decembar 2022.g.). 


Spomenik kulture podignut je 1874. godine i koncipiran kao jednobrodna građevina, sa osmotranom kupolom manjih dimenzija, sa apsidom na istoku koja je spolja trostrana i iznutra polukružna, dve pevnice polukružnog oblika koje su utopljene u pravougaonu masu zida.

Na zapadnoj strani galerije izdiže se osmostrani zvonik postavljen na nisko postolje zasečenih ivica i sa plitkom kruškastom kalotom na vrhu. Hram je građen od opeke, sa bazom od tucanika, malterisan i obojen u belo. Glavni portal je jednostavne profilacije sa ukrasom u plitkom reljefu, završen timpanonom dok su severni i južni portal bogatije profilisani, sa trougaonim zabatima i krstovima u temenu. Simetrija zapadne fasade naglašena je izduženim polukružno završenim slepim nišama u kojima su ikone zaštitnika hrama. U crkvi se nalazi vredan ikonostas iz 1901. godine koji su oslikali Svetozar i Olga Krdžalić o čemu su ostavili svedočanstvo na poleđini ikone Sv.Petar i Pavle. U bogatoj crkvenoj riznici čuvaju se antimins mitropolita Mihaila iz 1867. godine, 12 ikona među kojima je najstarije iz 1811. godine koju je uradio Lazar Stajić Moler, četiri ripide i litijski krst koji je oslikala Olga Krdžalić, srebrni putir sa pozlaćenim filigranskim ukrasom s kraja XIX veka i 27 starih crkvenih knjiga. U porti se, severno od ulaza nalaze 23 spomenika rodoljuba koji su poginuli u Prvom i Drugom svetskom ratu.

Crkva je sagrađena pod jakim uticajem srpske crkvene arhitekture koja je razvijana na području Podunavlja, dok se u oblikovanju enterijera sledio model koji je bio aktuelan u sakralnoj umetnosti Kneževine Srbije.