Deo područja Klisure reke Suvaje

Rezervat prirode "Deo područja klisure reke Suvaje" obuhvata prirodni prostor sa obe strane reke Suvaje na kome je zastupljena šuma bukve i oraha na površini od 258,91 ha.


Zaštićeni prostor se prostire od ušća reke Suvaje u reku Resavu do završetka klisurastog dela. Prostor se nalazi u selu Jelovac u opštini Despotovac.