Karađorđevo

Specijalni prirodni rezervat “Karađorđevo“ nalazi se na prostoru Bačke, uz levu obalu Dunava. Stavljeno je pod zaštitu kao prirodno dobro od velikog značaja II kategorije. Rezervat se nalazi na  teritoriji opština Bač i Bačka Palanka, ukupne površine 2.955,32,54 ha, od čega je 2.954,97,30 ha u državnoj, 859,45 ha u privatnoj i 0,7579 ha u svojini drugih vlasnika. 


Na području Rezervata ustanovljema su 2 režima zaštite:

1) režim zaštite II stepena koji obuhvata područje Bukinskog rita površine 131,680,01,00 ha, u kome se izdvaja zona A kao lokus starih sastojina očuvane ritske šume i gnežđenja orla belorepana, površine 858,15,00 ha;

2) režim zaštite III stepena koji obuhvata područja Vranjak i Guvnište, površine 1.638,52,53 ha.

Cilj zaštite ovog prostora jeste očuvanja ritskih šuma autohtonih vrba i topola sa mozaikom šumskih i barsko-močvarnih zajednica koje obiluju retkim biljnim (crni glog, iđirot, žuti lokvanj) i životinjskim vrstama (ptice močvarice, orao belorepan, crna roda, kuna, vidra), kao i autohtonim vrstama lovne divljači (jelen, divlja svinja i dr.).

U blizini se nalazi vojna ustanova „Karađorđevo“, osnovana 1885. godine kao državno imanje Austrougarske monarhije. Danas je ona upravljač prirodnog dobra, u čijem sklopu se nalazi ergela sa konjima. Karađorđevo je jedno od najpoznatijih lovišta u Srbiji, u kome se lovi jelen, divlja svinja, muflon i jelen lopatar.