Prirodna dobra

Priroda Srbije je još uvek nedovoljno otkrivena i skoro netaknuta, i kao takva odlikuje se
visokom raznovrsnošću biljnog i životinjskog sveta. Njeni najočuvaniji delovi stavljeni su pod
zaštitom kako bi se očuvali, unapredili i održivo koristili.
Zakonom o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016)
izdvojena je podela na:
1) zaštićena područja
- strogi rezervat prirode*
- specijalni rezervat prirode*
- nacionalni park*
- spomenik prirode*
- zaštićeno stanište*
- predeo izuzetnih odlika*
- park prirode*
2) zaštićene vrste
- strogo zaštićena divlja vrsta,
- zaštićena divlja vrsta;
3) pokretna zaštićena prirodna dokumenta.
U statusu zaštićenih područja na teritoriji Republike Srbije proglašeno je 466 prirodnih dobara.
Od toga 5 nacionalnih parkova, 19 parkova prirode, 20 predela izuzetnih odlika, 70 rezervata
prirode, 308 spomenika prirode (geomorfoloških, geoloških, hidrooških i botaničko-
dendroloških), 4 zaštićena staništa, 38 područja sa integralnim kulturno-istorijskim i prirodnim
vrednostima, kao i jedna prirodna retkost i uz to zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva.
U statusu strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva proglašeno je ukupno 1759
vrsta i to: 1032 vrsta životinja, 75 vrsta gljiva, 627 vrsta biljaka i 25 vrsta algi, dok je u statusu
zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva proglašeno ukupno 854 vrsta, i to: 258 vrsta
životinja, 37 vrsta gljiva i 559 vrsta biljaka. Ukupna površina zaštićenih područja iznosi 583.183
ha, što čini 6,6% teritorije Republike Srbije.
Međunarodni status zaštite steklo je 10 područja upisanih u Listu močvara od međunarodnog
značaja na osnovu Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja, naročito kao
staništa ptica močvarnica (Ramsarska konvencija), ukupne površine 63.919 ha i jedno područje
upisano u Listu rezervata biosfere na osnovu programa UNESCO Čovek i biosfera, ukupne
površine 53.800 ha - Golija.
Prema odgovarajućim međunarodnim programima, na teritoriji Republike Srbije utvrđena su 42
međunarodno značajna područja za ptice (Important Bird Areas - IBA), 61 međunarodno
značajno biljno područje (Important Plant Areas - IPA) i 40 značajnih područja dnevnih leptica
Evrope (Prime Butterfly AREAS IN Europe - PBA).
Urednom o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS“, broj 102/10), utvrđena je Ekološka mreža u
Republici Srbiji, radi očuvanja biološke i predeone raznovrsnosti, odnosno tipova staništa od

posebnog značaja za očuvanje, obnavljanja i/ili unapređenja napuštenih staništa i očuvanje
određenih vrsta. Ekološki značajnih područja ima 101 u ukupnoj površini od 1.849.201,77 ha.