Radanova gora

Radanova gora predstavlja privatni zabran na teritoriji opštine Lučani u okolini sela Guča. U tom smislu predstavlja mešovitu sastojinu lužnjaka, cera, graba i bukve. Leži na 430 - 460 m nadmorske visine. Sastojine su uglavnom izdanačkog porekla i manjih visina sa bogatim spratovima žbunja i prizemne flore.


Velike površine pod šumama koje su se nekada nalazile u ovim krajevima danas uglavnom nisu očuvane, a glavni razlog jeste povećanje poljoprivrednih površina. Česta seča šuma dovela je i do promena mikroklimatskih uslova, što je dovelo do promene florističkog sastava i uslovilo mešoviti karakter šume.

U unutrašnjosti „Radanove gore“ u prvom spratu se javlja bukva, starosti 40 - 50 godina. Drugi sprat je bogatiji i čini ga bukva, grab, hrast lužnjak, cer. Delimično se javlja i lipa, klen, divlja trešnja i dr. Bogatstvo drugog i trećeg sprata posledica je uklanjanja stabala bukve i hrasta, te grab zauzima veće površine na pojedinim delovima.

Istorija šume poznata je unazad jedan vek zahvaljujući sačuvanim dokumentima i današnjim vlasnicima – porodici Ivanović. Prva seča šuma izvršena je pre Drugog svetskog rata i u tom delu danas se nalazi samo livada. Kasnije su vršene bespravne seče od strane meštana. Ali zahvaljujući vlasnicima šume, Radanova gora je sačuvana u velikoj meri.

Radanova gora sve do 1997. godine nije bila na spisku zaštićenih prirodnih dobara, da bi iste godine bila proglašena za Spomenik prirode botaničkog karaktera površine 1,27 ha. Pristupačna je automobilom i uz to udaljena je samo 7 km od Guče.