Specijalni rezervat prirode "Osredak"


Specijalni rezervat prirode "Osredak", pozicioniran je u centralnom delu Republike Srbije (administrativno pripada gradu Kruševcu i obuhvata prostore katastarskih opština Kukljin, Bela Voda i Globoder i manjem delu opštini Trstenik i obuhvata prostor katastarske opštine Bresno Polje). Nalazi se na obalama Zapadne Morave, kao prirodno dobro od regionalnog, odnosno velikog značaja i svrstava se u II kategoriju zaštite, kao specijalni rezervat prirode.

 

Specijalni rezervat prirode "Osredak", stavlja se pod zaštitu kako bi se: očuvala močvarna staništa u dolini Zapadne Morave, koja se sastoji od spleta starih rukavaca, mrtvaja i desetine novonastalih jezera; očuvali paleozojski kristalasti škriljci visokog stepena metamorfizma u podini, preko kojih se prostire neogeni i kvartarni stenski kompleks, belovodski peščari, panonsko - pontski sedimenti; očuvalo prisustvo 44 biljne vrste; očuvao ostatak mezofilnih nizijskih poplavnih lužnjakovih šuma Quercion roboris; očuvala zajednica bele vrbe (Salicetum albae), krta vrba (Salix fragilis), bela topola (Populus alba), crna topola (Populus nigra), rakita (Salix purpurea); očuvale ugrožene vrste žuti lokvanj (Nuphar lutea), gronjasti šilj (Pycreus glomeratus), čičak (Arctium lapp), rastavić (Equisetum arvense), zova (Sambucus nigra) i gavez (Symphytum officinalle); očuvala staništa ptica koja čine deo koridora migracije, ali i obezbeđuje uslove za gnežđenje mnogih retkih i zaštićenih vrsta (83 vrste ptica), staništa za vodozemce (prisustvo velike zelene žabe (Pelophylax ridibundus), krastave žabe (Bufo bufo) i zelene krastave žabe (Pseudepidalea viridis)) i gmizavce (barska kornjača (Emys orbicularis), belouška (Natrix natrix), ribarica (Natrix tesselata) i smuk (Zamenis longissimus)).

 

Površina Specijalnog rezervata prirode "Osredak" iznosi 245,75 ha.