Stari hrast u Kruševici

Epitet stari ovaj hrast dobio je zahvaljujući činjenici da postoji već 450 godina. Na starost ovog stabla, kao i na njegove dimenzije i lepotu, ponosni su stanovnici zaseoka Golema Bara u kome se nalazi, a koje je locirano u Kruševici. Kruševica se nalazi u jugoistočnoj Srbiji, u blizini Vlasotinca – na 7 km od njega. Spomenik prirode se administrativno nalazi na teritoriji opštine Vlasotince, na području K.O. Kruševica, na katastarskoj parceli broj 4510. 


U pitanju je primerak vrste hrasta koji je redak po svojim dimenzijama. Stablo hrasta sladuna dostiže visinu od 23 m a počinje da se grana na 1.40 m od podloge. Prečnik debla značajnog prirodnog dobra iznosi 1.62 m i izmeren je na visini od 1.30 m od tla, na kojoj je izračunat i obim debla koji iznosi 5.10 m. Od ostalih dendrometrijskih karakteristika, bitno je pomenuti prečnik krošnje koji je 26.80 m iz razloga što se na osnovu horizontalne projekcije krošnje određuje koliki prostor će pripasti hrastu, što je značajno prilikom određivanja površine koja će biti stavljena pod zaštitu zajedno sa stablom. U slučaju ovog hrasta sladuna, površina pripadajućeg prostora iznosi 5.64 ara, pa kada se govori od spomeniku prirode „Stari hrast u Kruševici“, misli se na stablo hrasta zajedno sa navedenim pripadajućim prostorom izračunatim na pomenuti način.

Habitus hrasta je interesantan, njegova starost je velika a vitalno stanje, kao i zdravstveno stanje, dobro. Nadmorska visina na kojoj sladun raste iznosi oko 404 m. Kada se uzme u obzir estetska vrednost koju ovaj spomenik prirode poseduje, može se zaključiti da ovaj sladun čini predeo okoline Vlasotinca i ovog dela Republike Srbije još lepšim.

Stari hrast u Kruševici svrstan je u treću kategoriju kao značajno prirodno dobro prema Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara.