Titelski breg

Specijalni rezervat prirode “Titelski breg“ nalazi se u Vojvodini, na teritoriji opštine Titel, u oblasti Šajkaša. Naleže na desnu obalu reke Tise, nedaleko od njenog ušća u Dunav. Rezervat je od Novog Sada udaljen oko 40 km, od Beograda oko 60 km, a od Zrenjanina oko 30 km.


Predstavlja izolovano lesno ostrvo koje se izdiže 50 m iz aluvijalnih ravni Tise i Dunava, dok se jugozapadno od Titela nadovezuje na Titelsku lesnu terasu. Prostor Titelskog brega proglašen je zaštićenim područjem od izuzetnog značaja, kao Specijalni rezervat prirode pod imenom "Titelski breg" površine 496 ha. Prosečna nadmorska visina Titelskog brega je 120 m, ali se prostor može podeliti na dva visinska dela: niži, zapadni deo zaravni (110 - 120 m, kod Vilova) i viši, istočni deo zaravni (preko 130 m, kod Pajićevog salaša uz Tisu).

Područje Specijalnog rezervata prirode čine tri prostorno odvojene celine, i to sektor Titel - Mošorin, površine 243,20 ha, sektor Mošorin - Vilovo, površine 70,00 ha, i sektor Vilovo - Lok, površine 182,80 ha. Glavni cilj zaštite je očuvanje raznovrsnih oblika geoloških, geomorfoloških i pedoloških procesa koji su se u poslednjih 600.000 godina ledenog doba odvijali u oblasti navejavanja lesa na ušcu Tise u Dunav, kao i da bi se očuvao raznovrstan i bogat divlji biljni i životinjski svet.

Na području Rezervata utvrđena su tri režima zaštite, I, II i III stepena.

Režim zaštite I stepena, površine 69,00 ha (13,94% područja) obuhvata delove istočnog i severoistočnog odseka Titelskog brega:

1) Piramida - Ciglana, površine 11,00 ha

2) Ciglana - Strelište, površine 1,70 ha

3) Strelište - surduk Dukatar, površine 56,30 ha.

Režim zaštite II stepena, površine 246,00 ha (49,62 % područja), obuhvata odsek Titelskog brega od surduka Stubanlija kod Mošorina do Loka i pašnjake na lesnoj terasi kod Loka:

1) Severni obod, površine 65,40 ha

2) Zapadni obod, površine 37,80 ha

3) Južni obod, površine 85,60 ha

4) Pašnjaci kod Loka, površine 17,80 ha

5) Pašnjaci kod Vodica, površine 39,40 ha.

Režim zaštite III stepena, površine 181,00 ha, odnosno 36,44 % područja, obuhvata vidikovac Kalvariju, delove istočnog i severoistočnog odseka Titelskog brega i desnu aluvijalnu ravan Tise, koridore puteva u okviru površina sa režimom zaštite II stepena i prostor surduka severoistočno od Loka. Takođe oko Rezervata uspostavljena je zaštitna zona površine 8643 ha.

Prema dosadašnjim istraživanjima u Rezervatu se mogu sresti 630 taksona viših biljaka, od kojih je 19 biljaka strogo zaštićeno na nacionalnom nivou, a najznačajnije vrste predstavljaju babaluška, patuljasta perunika, gorocvet, valdštajnov luk, tamnoljubičasti luk, bobovnjasta trnoplodka i prutasti osak, dok je Titelski breg poslednje zabeleženo stanište iščezle vrste lanolist (Alyssum linifolium) u Panonskoj niziji i Srbiji.

Fauna Titelskog brega  se takođe odlikuje velikim brojem zaštićenih vrsta:

  • 630 fauna insekata (25 retkih i ugroženih vrsta);
  • 10 vrsta vodozemaca (6 vrsta strogo zaštićene (crvenotrbi mukač, obična krastača, zelena krastača, gatalinka, obična češnjarka i žaba travnjača));
  • 7 vrsta gmizavaca (4 strogo zaštićene vrste (barska kornjača, eskulapov smuk, belouška, ribarica));
  • oko 140 vrsta ptica (70 vrsta gnezdarice, 115 vrsta strogo zaštićene, a najznačajnije vrste ptica su pčelarica, bregunica, golub dupljaš, obična belka, vetruška, pupavac, stepski soko, stepska trepteljka, obična travarka, crnoglava travarka, poljska ševa, mali svračak);
  • 33 vrste sisara (9 predstavnika sisara čine strogo zaštićene vrste (vodena rovčica, tekunica, patuljasti miš, puh lešnikar, hermelin, tvor, stepski tvor, vidra, divlja mačka), a posebno su značajne tekunica i divlja mačka).